Treine Hoje

22 de maio de 2018

18:00 - 20:00Suzanense
19:00 - 21:00Bunkyo
19:30 - 20:30ACK
19:30 - 21:30AMCNB
19:30 - 21:00Bunkyo
20:00 - 21:30Kagawa
20:00 - 22:00Pereira Barreto

23 de maio de 2018

6:00 - 7:30ASCK
18:30 - 20:30AKC
18:30 - 20:30AKKEMY
18:30 - 20:30Jacareí
18:30 - 20:30Shinko-Kai
19:00 - 20:30AKR
19:00 - 20:30AKRJ
19:00 - 21:00Isshinkan
19:00 - 20:30Mugen
19:30 - 20:30AKIPA
19:30 - 21:30Mizuho
19:30 - 21:00PJKK
20:00 - 22:30Kendo Santa Maria
20:00 - 22:00Nankai Kendo Rio Grande
20:00 - 22:00Piratininga
20:00 - 22:00Rudge Ramos
20:30 - 22:00Vila Moraes

24 de maio de 2018

17:00 - 19:00IBIK
18:00 - 19:00Saga
18:00 - 20:00Suzanense
19:00 - 21:00Bunkyo